70-347 exam prep 70-486 exam preparation 70-346 valid dumps pdf SSCP exam materials

Vaktmester – HMS Internkontroll system for bedrifter, borettslag og sameier!

HMS systemet ivaretar rettigheter for vaktmester

Mange syns det er vanskelig å få til et godt og lettvint system for å ivareta internkontrollen.

Norik Web Internkontrollsystem er et enkelt verktøy for å dokumentere, administrere og følge opp Internkontrollforskriften. Vi har egne moduler for HMS, arbeidsmiljø, brann, elektro, bygg og VVS.

For borettslag/sameier som har lønnet ansatte som f.eks. vaktmester er ansvarlige som arbeidsgivere. Dette reguleres gjennom Arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøet i virksomheten skal organiseres på en slik måte at det er fullt forsvarlig ut fra forskjellige faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.

Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdom. Standarder for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. Man må ta nødvendige forhåndsregler for å hindre skader ved fall, ras og gjenstander som kan falle ned. Riktig verneutstyr må anskaffes og det må gis god opplæring på maskiner og utstyr som skal anvendes. Det skal løpende foregå et vernearbeid i forhold til risiko, helsefarer og velferd i arbeidsmiljøet. Førstehjelpsutstyr skal også være lett tilgjengelig.

Det bør utarbeides en arbeidsinstruks for arbeidstakere som er sysselsatt av boligvirksomheten. Instruksen bør ta for seg alle farer som arbeidet innebærer, og hva man skal gjøre for å hindre at ulykker oppstår.

Ved bruk av Norik Web får du hjelp til å ha full kontroll og oversikt over alt som omhandler lovverket, HMS, rutiner og prosedyrer som skal følges opp. Les mer her

Enkel i bruk, unik kontrolloversikt og stor fleksibilitet. Styret og vaktmester kan administrere systemet sammen og tilpasse det etter eget behov.  

Vi kan bistå med å sette opp systemet for å komme raskt igang og at alle elementer er ivaretatt.

For mer informasjon kontakt oss på mail: post@hms-internkontroll.no
eller på tlf: 95 21 70 70

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt