I henhold til lovens § 8, herunder internkontrollforskriften, skal virksomheter kunne dokumentere at loven, forskrifter og enkeltvedtak er fulgt.

Den branntekniske dokumentasjonen som kreves må sees i forhold til brannobjektets størrelse og kompleksitet og bør utformes så enkelt og oversiktlig som mulig. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert, og den må vise at nyere og eldre byggverk er tilstrekkelig sikret i forhold til de aktivitetene som foregår der, også i forhold til omgivelsene. Eier, eventuelt sammen med virksomhet/bruker, må som ledd i dette undersøke eller gjennom en risikoanalyse avdekke om:

 • Byggverket oppfyller de forskriftskrav og forutsetninger som var stilt da byggverket ble oppført som nytt (spesifikk brannbelastning, hovedbygningsdeler, bære- og skillekonstruksjoner, seksjoneringer, rømningsveier, automatiske alarm-/slokkeanlegg, organisatoriske tiltak, adkomst for brannvesenet, slokkevann osv.)
 • Nåværende bruk av byggverket er i samsvar med forutsetninger ved oppføring og om det har skjedd vesentlig endring av byggverket, bruksendringer eller vesentlige endringer av tidligere drift (se eksempler under ”Andre risikoforhold”)
 • Byggverket med nåværende bruk oppfyller sikkerhetsnivået etter dagens ”utprøvde og anerkjente løsninger (preaksepterte løsninger)” i TEK og REN, (uansett oppføringstidspunkt) eller forutsetninger som følge av analyse og/eller beregninger (nyere byggverk etter TEK)
 • Sikkerheten er ivaretatt i byggverk som brukes samtidig med at det pågår bygningsmessige endrings-/reparasjonsarbeider (se under § 3-6)
 • Byggverk registrert som særskilt brannobjekt etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 13 oppfyller kravene til organisatoriske og tekniske tiltak i kap. 3 og kap. 4 i denne forskrift
 • Byggverket oppfyller eiers/virksomhetens HMS-mål, som kan være satt høyere enn minstekrav i brann- og bygningslovgivningen
 • Eventuelle avvik i byggverket, registrert ved myndighetstilsyn, er akseptert av tilsynsmyndigheten eller utbedret
 • Byggverket/virksomheten gjennom kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse er pålagt ytterligere sikringstiltak i form av organisatoriske og/eller tekniske tiltak, og om ev. pålegg er oppfylt. (ref. lovens §§ 9 og 14 og dimensjoneringsforskriftens § 2-4 fjerde ledd)

Eier eller virksomhet/bruker som ikke selv har kompetanse til å dokumentere brannsikkerheten ved tilstands-/statusrapport, må sørge for at risikoanalyse gjennomføres og dokumentasjonen utarbeides av kvalifisert rådgiver.

Dokumentasjonens innhold

Eiers dokumentasjon av objektet i henhold til lovens § 8, herunder internkontrollforskriften, må ta utgangspunkt i følgende punkter, og tilpasses objektets risiko og kompleksitet:

 • Beskrivelse av forutsetninger og begrensninger ved byggverket. Overordnet funksjon overført fra byggefasen, herunder tilgjengelighet og tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper
 • Oversikt over godkjente bygningsmessige endringer
 • Brannfilosofi, mål og risikovurdering som er lagt til grunn ved byggverket (gjelder spesielt for bygning med virksomhet som faller inn under internkontrollforskriften)
 • Tegning som beskriver byggverkets helhetlige branntekniske løsninger (brannteknisk oppdeling, symbolgitt markering av branntekniske installasjoner samt rømningsveier og rømningsarealer)
 • Beskrivelse av oppbygging og funksjonalitet av alle branntekniske installasjoner
 • Kontroll, ettersyn- og vedlikeholdsrutiner for branntekniske installasjoner, herunder kopi av avtaler med kvalifisert kontrollorgan (ref. også § 2-4)
 • Beskrivelse av organisasjon for brannobjektet, oppgaver og myndighet, herunder internfordeling av ansvar mellom eiere og virksomhet/bruker i henhold til avtale/samarbeidsordning
 • Generell branninstruks for objektet, prosedyrer, rutiner (for varme arbeider, eksterne håndverkere, låsing av rømningsveier, utleie til 3. person m.m.)
 • Avtale/samarbeidsordning mellom eier og virksomhet/bruker
 • Dokumentasjonen bør oppbevares lett tilgjengelig og kunne fremvises for tilsynsmyndigheter

Særskilte brannobjekter har noen ytterligere krav til dokumentasjon som skal foreligge ved tilsyn. Disse fremgår av kap. 3 og 4.

Eneboliger, fritidsboliger o.l. er i liten grad virksomheter. Eiere må vurdere om brannsikkerheten er ivaretatt, men dokumentasjonsbehovet vil være begrenset. Det anbefales likevel at viktige dokumenter/kvitteringer fra byggesak, håndverksarbeider, kontroller m.m oppbevares.

Share